Investerare

Aktien

December 3rd 2021, 6:00:00 pm +/- % Buy Sell Last High Low Volume
ENZY (Stockholm) SEK/share - -0.99% 8.84 9.01 9.01 9.10 8.30 448932

Aktiekapital

Vid utgången av 2019 uppgick aktiekapitalet i Enzymatica AB till 5 712 950 SEK och fördelas på 142 823 696 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på Enzymaticas bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat.

Utdelning

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning förrän bolaget genererar vinst och ett positivt kassaflöde.​

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare vid årets slut 2020 uppgick till 9596, – en ökning med cirka 237 procent jämfört med 2019

Namn

Antal Aktier

Andel av kapital och röster %

Mats Andersson, privat och genom Abanico Invest AB

31 081 437

20,8%

Håkan Roos, genom Roosgruppen AB

19 029 461

12,7%

Björn Algkvist, genom Fibonacci Asset Management

16 227 416

10,9%

Gudmundur Palmason, genom Fortus hf.

7 746 27

5,2%

Ágústa Gudmundsdottir, privat och genom bolag

5 190 77

3,5%

Aktiebolaget Possessor

3 700 000

2,5%

Avanza Pension Försäkring AB

3 078 607

2,1%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

3 205 067

2,1%

Ulf Wiinberg, privat och genom bolag

1 968 657

1,3%

Bengt Baron, privat och genom bolag

1 812 496

1,2%

Innehav 10 största ägarna

93 007 277

62,3%

Övriga

56 486 079

38,0%

Totalt

149 324 400

100,0%

Euroclear 30 september 2021

Analyser

ABG Sundal Collier och Erik Penser Bank gör analyser på Enzymatica.

Rickard Anderkrans, ABG Sundal Collier: rickard.anderkrans@abgsc.se

Johan Löchen, Penser: johan.lochen@penser.se